Termeni

Termeni și condiții generale de afaceri

Ale companiei

CONNex Holding GmbH

 

1. Condiții generale de colaborare

1.1. CONNex Holding GmbH oferă consultanță si servicii pentru companii în special în domeniile strategie, restructurare organizatorică, comerț exterior și consultanță economică.

1.2. Prin încheierea unui contract de consultanță între CONNex Holding GmbH (numit în continuare -consultant) și Beneficiar (numit în continuare Client). Clientul recunoaște condițiile generale de colaborare (numite pe scurt „AGB“) și renunță la orice termeni și condiții aflate în contradicție cu prezentele.

 

2. Domeniu de valabilitate

2.1. Termenii și condițiile generale de afaceri reprezintă baza pentru consultanță și/sau serviciile dintre consultant și beneficiarul său. În cazul în care se stabilesc acorduri individuale între consultant și client aceste acorduri au prioritate în fața acestor termeni și condiții de afaceri.

2.2. Dacă aceste condiții și termen generali de afaceri au valabilitate în cadrul relației dintre consultant și clientul său, acestea se aplică si în viitor pentru toate serviciile consultanță sau alte servicii, chiar și atunci când Consultantul nu face o nouă referire la acestea.

2.3. Pe lângă acordurile individuale cu clientul și acești termeni și condiții generale de afaceri este valabilă legislația germană.

2.4. Alte condiții impuse de client nu se aplică sub nicio formă în cadrul colaborării cu consultantul, nici chiar atunci când consultantul nu le contestă sau nu le contestă în mod expres.

2.5. Se consideră că un contract este încheiat prin semnarea ofertei de către client sau de către Consultant sau după comunicarea verbală a sarcinii printr-o confirmare în scris de către consultant.

 

3. Obiectul contractului / Domeniul de aplicare

3.1. Serviciile de consultanță sau ale tipuri de servicii descrise în contract (comandă) stabilite între consultant și client reprezintă obiectul contractului. Detaliile contractului cum ar fi tipul, conținutul, volumul serviciilor concrete de consultanță și a altor tipuri de servicii cum ar fi durata, onorariul, responsabilitatea, organizarea consultanței etc. se vor stabili separat în scris în contract. Consultantul nu este nici prestator de servicii financiare nici broker financiar.

3.2. Obiectul comenzii este reprezentat de serviciile de consultanță și/sau alte tipuri de servicii descrise în contract, nu obținerea unui anumit succes.

3.3. Serviciile consultantului se consideră a fi prestate, în cazul în care colectarea datelor, analiza datelor și evaluările cu concluziile/recomandările rezultate și vor fi prezentate și explicate clientului într-o conversație finală. Rămâne neatinsă decizia clientului de a urma aceste recomandări respectiv în momentul implementării acestora.

3.4. Clientul poate utiliza rezultatele descrise în contract exclusiv pentru scopuri interne de afaceri. Fără acordul prealabil scris al consultantului, clientul nu poate divulga rezultatele terților si nu le poate publica. Consultantul își rezervă toate drepturile și pretențiile cu privire la drepturile de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală asociate acestora, precum și în ceea ce privesc toate procesele, metodele, ideile și conceptele, secretele comerciale, know-how-ul, care decurg din rezultatele care trebuie obținute.

3.5. Consultantul prestează servicii de consultanță și alte servicii prin intermediul persoanelor calificate și cu experiență, cu mare atenție folosind pe deplin know-how-ul , fiind mereu orientat pe situația individuală a clientului.

3.6. În cazul angajării consultanților, consultantul va ține cont de dorința clientului care solicită anumiți consultanți, rezervându-și dreptul de a angaja consultanți care îndeplinesc cerințele de performanță.

3.7 Consultanții angajați de consultant, care sunt temporar în sfera de funcționare a clientului au obligația de a respecta indicațiile referitoare la perioada de timp, tipul și modul de executare impus de consultant. Consultanții trebuie să respecte regulamentul de ordine interioară și indicațiile referitoare la siguranța în companie.

3.8. Părțile au convenit că pe perioada prestării serviciilor de consultanță și pentru o perioadă limită de 6 luni de la finalizarea serviciilor clientul să nu contacteze în nume propriu sau să angajeze colaboratorii consultantului. În caz contrar clientul este pasibil la plata de daune-interese în valoare de 25.000, – €.

3.9. Clientul are dreptul ca pe perioada prestării serviciilor de consultanță să ia oricând legătura cu consultantul pentru a se informa referitor la stadiul proiectului, iar la finalizarea serviciilor să solicite un raport scris cu privire la conținutul principal al procesului și la rezultatele obținute.

3.10. Consultantul este obligat ca în cadrul procesului de obținere a datelor, în cazul analizelor și evaluărilor acestora să redea în mod constant și complet situația companiei în ceea ce privește problematica abordată. Datele puse la dispoziție de către client sau de către terți sunt verificate în ceea ce privește plauzibilitatea acestora. Analizele și concluziile/recomandările care rezultă în urma efectuărilor acestora se bazează pe metode recunoscute din domeniul științific și pe practică Descrierea rezultatelor obținute în urma consultanței se face în mod clar și inteligibil.

 

4. Confidențialitate

4.1. Toate informațiile despre client și compania sa, despre care consultantul ia cunoștință în cadrul desfășurării activității vor fi tratate cu confidențialitate, cu excepția cazului în care sfera de responsabilitate necesită dezvăluirea către terți.

4.2. La cerea clientului, informațiile care nu trebuie divulgate sub nicio formă vor fi denumite de client ca fiind „strict confidențiale“ la transmiterea acestora.

 

5. Obligația de co-operare a clientului

5.1. Clientul are obligația de a oferi suport consultantul în măsura posibilităților sale și are obligația de a crea toate premisele organizatorice și de specialitate necesare, în special să pună la dispoziție la timp și în mod actual toate datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor, de a lua deciziile necesare la timp și dacă este cazul de a obține acordul necesar din partea organelor de decizie, precum și să pună la dispoziție birourile necesare și instrumentele disponibile în cantitate suficientă.

5.2. În plus, clientul trebuie să se asigure de participarea tuturor managerilor și a altor angajați ai lui, atâta timp cât este necesară prezența lor pentru executarea sarcinii cât și în ceea ce privește punctualitatea, completitudinea și regularitatea serviciilor prestate, la care angajații clientului trebuie să contribuie ca urmare a înțelegerii între consultant și client.

5.3. La cererea consultantului, clientulare obligația de a confirma în scris corectitudinea și completitudinea documentelor prezentate de acesta cât și informațiile și explicațiile verbale.

5.4. Consultantul va fi automat și la timp informat cu privire la orice circumstanțe care ar putea avea importanță pentru prestarea serviciilor.

5.5. Rezultatele intermediare și rapoartele livrate de consultanți vor fi verificate de către client imediat, dacă informațiile conținute referitoare la client și la companie corespund; corecțiile necesare vor fi imediat comunicate în scris consultantului.

 

6. Parteneri de afaceri

6.1. Consultantul își rezervă dreptul de a angaja consultanți experți pentru furnizarea de servicii de consultanță și alte tipuri de servicii , consultantul rămânând îndatorat clientului, conform § 13 termeni și condiții de afaceri.

6.2. Consultantul se asigură că angajații săi dețin cunoștințe de specialitate și asigură calitatea corespunzătoare pe perioada prestării serviciilor.

6.3. Consultantul va decide pe baza considerentelor sale cu cine va colabora.

 

7. Costurile pentru călătorii

7.1. Costurile de călătorii vor fi calculate conform reglementărilor legale actuale cât și conform regulamentului stabilit pe baza comenzii.

 

8. Modificări ale serviciilor

8.1. Consultantul este obligat să anunțe clientul referitor la modificările serviciilor, atâta timp cât acest lucru este rezonabil, în contextul unor capacități operaționale, mai ales în contextul cheltuielilor globale și a planificării timpului.

8.2. Consultantul își rezervă dreptul de a verifica schimbările făcute. În cazul în care modificările inițiate afectează condițiile contractuale stabilite în ceea ce privește costul total și graficul stabilit, părțile contractuale vor adapta condițiile contractuale în ceea ce privește creșterea costurilor cât și amânarea datelor planificate.

8.3. În cazul în care modificările sunt considerabile și nu pot fi integrate în contract, consultantul poate solicita încheierea unui contract separat.

8.4. Modificările și completările aduse contractului sau aduse celor mai importante rezultate necesită forma scrisă pentru a fi valabile. Procesele verbale întocmite în timpul ședințelor sunt considerate ca fiind valabile în urma semnării acestora de către ambele părți.

8.5. Dacă modificările efectuate în ceea ce privesc serviciile nu există în formă scrisă, consultantul va presta serviciile conform contractului inițial fără a lua în considerare modificările aduse acestora.

 

9. Incapacitatea de a presta servicii, întârzieri, forță majoră

9.1. Se consideră că consultantul a întârziat cu prestarea serviciilor sale, dacă s-au fixat anumite termene fixe, iar consultantul a întârziat. Consultantul nu este responsabil pentru de exemplu, o situație neanticipată apărută în cazul unui proiect, în caz de forță majoră și de alte evenimente care nu au fost prevăzute în contract și care reprezintă cauza pentru care consultantul nu a putut presta serviciul sau acesta nu a fost prestat la timp sau pentru care consultantul poate presta serviciul în condiții dificile.

9.2. Forța majoră se consideră consecințele războiului, atacurile teroriste, conflicte de muncă, acte de interferență și circumstanțe similare circumstanțe, prin care consultantul este împiedicat direct sau indirect în ceea ce privește prestarea serviciului în favoarea clientului.

9.3. În cazul în care cauzele care împiedică prestarea serviciilor sunt de natură temporară, consultantul are dreptul de a-și amâna îndeplinirea obligațiilor sale pe durata evenimentului și pentru o perioadă rezonabilă de timp . În cazul în care datorită unor astfel de cauze prestarea continuă a serviciului de către consultant devine imposibilă, atunci acesta este exonerat de aceste obligații.

9.4 În cazul împiedicării prestării serviciilor datorită încălcării obligațiilor clientului de a furniza informații și de a coopera conform contractului individual și articolului 5 al acestor termeni si condiții generale de afaceri, consultantul are dreptul de a percepe ratele convenite orare și zilnice, chiar dacă bugetul aprobat pentru taxele de consultanță este astfel depășit.

 

10. Remunerație / Plată

10.1. Consultantul va percepe taxe clientului pe o bază lunară pentru serviciul prestat. Baza de calcul pentru onorarul perceput sunt orele de lucru și tarifele orare și zilnice valabile ale consultantului care prestează servicii în favoarea clientului.

10.2. În cazul în care nu există alte reglementări, costurile legate de deplasare vor fi calculate în funcție de prestația propriu-zisă și de costurile zilnice conform legislației în vigoare. Timpul de călătorie va fi calculat la un tarif de 50 % din onorariul orar/pe zi stabilit.

10.3. În cazul în care se stabilește un onorar fix, global sau onorar maxim atâta timp cât suma facturilor nu depășește aceasta cantitate. Stabilirea unui onorar fix, total sau onorar maxim este valabilă atâta timp cât suma facturilor nu depășește suma aceasta. Cererile de cheltuieli suplimentare în caz de încălcări ale obligațiilor clientului în ceea ce privește cooperarea rămân neafectate de acest lucru.

10.4. În cazul în care clientul renunță la contract înaintea prestări serviciilor- independent de temeiul legal, acesta va achita consultantului 25 % din onorariul stabilit ca și daune.

10.5. Atâta timp cât clientul întârzie cu plata facturii către consultant, consultantul poate întrerupe orice servicii prestate în favoarea clientului. Client este responsabil numai pentru întârzierile rezultate cu privire la executarea sarcinilor.

10.6. Toate creanțele sunt scadente odată cu facturarea și se vor achita imediat fără întârziere. Taxa legală pe valoarea adăugată se va adăuga la toate prețurile și se va indica separat în cadrul facturilor.

10.7. Orice pretenții compensatorii ale consultantului în ceea ce privește remunerarea și rambursarea cheltuielilor este permisă numai pentru creanțele necontestate sau creanțele considerate a fi valide din punct de vedere juridic.

 

11. Garanții / Remedierea defectelor

11.1. Colaboratorii consultantului își vor desfășura oricând activitatea cu cea mai mare grijă, în funcție de situația individuală a clientului. Consultanții nu pot garanta că sondajele și analizele, precum și concluziile și recomandările derivate din aceste investigații reflectă situația companiei în ceea ce privește domeniul de aplicare al sarcinilor de consultanță în cauză în mod corect și complet. Datele furnizate de către terți sau de către client sunt verificate doar în ceea ce privește plauzibilitatea acestora.

11.2. Consultantul nu oferă nicio garanție pentru angajarea consultanților instruiți în mod corespunzător cu domeniul necesar de expertiză sau pentru activitățile de controlling în curs de desfășurare și suportul pe perioada contractuală.

11.3. Consultantul nu poate garanta succesul în urma prestării serviciului de consultanță.

11.4. Client are dreptul de a solicita remedierea defectelor, atâta timp cât acest lucru este posibil cu un efort rezonabil. Clientul va raporta defectul consultantului, în scris, în termen de 30 de zile de la furnizarea de servicii de după întâlnire finală. Perioada de garanție este de 3 luni.

11.5. În cazul unui eșec de a remedia defectele sau în caz de rectificare fără succes, clientul are dreptul de a se retrage din cadrul relației contractuale și de a cere o reducere a plății.

11.6. In cazul in care ordinul este emis de către o persoană care desfășoară o activitate comercială, ca parte a acestei afaceri comerciale, o persoană juridică cu capital de stat sub legislație publică sau un fond cu capital de stat sub legislația publică, clientul poate solicita anularea contractului doar dacă serviciile prestate nu sunt de interes pentru el din cauza neîndeplinirii ulterioare a acordului. Articolul 12 se aplică tuturor pretențiilor de plată a daunelor rezultate din aceasta.

 

12. Răspundere

12.1. Răspunderea consultantului este exclusă pentru toate daunele rezultate din incapacitatea clientului de a-și îndeplini obligațiile sale de a coopera cu privire la aspectele cheie relevante pentru executarea contractului la capacitatea sa maximă sau în timp util. Clientul trebuie să furnizeze dovezi care să susțină îndeplinirea completă și la timp a obligațiilor sale.

12.2. Consultantul este răspunzător față de client pentru daunele cauzate de neglijență simplă sau ușoară numai dacă și în măsura în care acestea se bazează pe încălcarea acestor obligații, care sunt absolut necesare în scopul derulării acordului. În acest caz, răspunderea este limitată la valoarea comenzii. Răspunderea pentru daune anormale va fi exclusă.

12.3. În plus, consultantul va fi responsabil față de client pentru daune numai dacă și în măsura în care astfel de daune au fost cauzate în mod intenționat sau au fost rezultatul unei neglijențe grave din partea consultantului sau consultanților săi. Răspunderea consultantului este limitată la daune care au fost așteptate în mod rezonabil.

12.4. Consultantul deține o asigurare de răspundere profesională în valoare de 250.000 de euro pe solicitare. Un caz individual de solicitare este considerat ca fiind suma cererilor de despăgubire a tuturor reclamanților de drept. În cazul în care se presupune a fi risc mai mare de pierdere, consultantul este obligat să ofere clientului o sumă de răspundere mai mare, cu condiția ca clientul să își asume prima de asigurare datorată pentru aceasta.

12.5. Consultantul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare și / sau punerea în aplicare a recomandărilor făcute în domeniul de aplicare al serviciilor sau incluse în documentația de lucru.

12.6. Cererile de despăgubiri pot fi depuse împotriva consultantului în termen de 6 luni de la data la care reclamantul (reclamanții) a/au luat cunoștință de pierderea suferită, cu toate acestea, nu mai târziu de 2 ani de la evenimentul care constituie o cerere legală.

12.7. Creanțele de despăgubire de către consultant împotriva clientului expiră după 2 ani de la formularea reclamației.

12.8. În cazul în care serviciile sunt livrate prin implicarea unei terțe părți, cum ar fi un comerciant de sistem, un auditor, un consultant fiscal, un consultant de personal sau un avocat, iar clientul a fost informat cu privire la aceasta, orice acțiuni de răspundere civilă care decurg – în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile părții terțe – față de terț se consideră a fi atribuite părții responsabile care solicită angajarea acestor persoane.

 

13. Confidențialitate/Protecția datelor

13.1 Consultantul are obligația de a nu divulga informațiile considerate a fi confidențiale sau secretele de afaceri și comerciale de care ia cunoștință pe perioada prestării serviciilor. Acest lucru este valabil și în cazul colectării tuturor datelor, analizelor, și concluziilor și recomandărilor. Dezvăluirea către terți se poate face numai cu acordul scris al clientului.

13.2. Consultantul se va asigura, că toate persoanele angajate în prestarea serviciilor au fost instruite în ceea ce privește respectarea regulamentului în acest sens.

13.3. Obligația de a păstra confidențialitatea datelor este valabilă pentru toți angajații consultantului și pentru perioada de după finalizarea contractului de prestări servicii.

13.4. Consultantului îi este permisă în mod expres prelucrarea datele cu caracter personal în contextul realizării unei comenzi sau procesarea acestor date de către terți. Consultantul asigură în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor, obligația de a păstra confidențialitatea acestora.

 

14. Protecția proprietății intelectuale

14.1. Clientul are obligația de a utiliza documentele întocmite de către consultant doar în scopuri personale și vor exista cazuri individuale în care clientul va publica aceste documente fără acordul consultantului.

14.2. Utilizarea serviciilor de consultanță de către companiile legate de client necesită de asemenea un acord scris din partea consultantului.

14.3. În ceea ce privește serviciile de consultanță, acestea sunt protejate de legea drepturilor de autor, drepturile de autor rămân rezervate consultantului. Client primește în aceste cazuri drept de utilizare asupra acestora, drept limitat, drept nerestricționat temporal și spațial și irevocabil, drept exclusiv și netransferabil.

 

15. Rezilierea contractului

15.1. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, contractul de consultanță poate fi reziliat cu preaviz de 14 zile la sfârșitul lunii. Dreptul de reziliere în cazuri excepționale rămâne neafectat.

15.2. Rezilierea va lua forma scrisă în vederea valabilității acesteia.

 

16. Dreptul de retenție

16.1. Consultantul își rezervă dreptul de a reține toate documentele care au fost furnizate la el până când toate creanțele au fost soluționate în totalitate; cu toate acestea, exercitarea acestui drept de retenție se consideră de rea-credință în cazul în care astfel de retenții cauzează pierderea și / sau prejudicii clientului considerându-se a fi disproporționată și nejustificată în momentul punerii în balanță a intereselor fiecărei părți.

16.2. Consultantul trebuie să returneze toate documentele date lui de către client la atribuirea soluționării cererilor de despăgubire care decurg din contract. Acest lucru nu este valabil în cazul corespondenței în scris între părți.

 

17. Jurisdicție și arbitraj, Instanța de judecată

17.1. Locul de îndeplinire a serviciilor prestate de consultant și a plății consultantului este 66606 St. Wendel.

17.2. Instanța competentă de judecată este cea din locul în care consultantul are înregistrat sediul firmei.

 

18. Alte clauze

18.1. Drepturile rezultate în urma relației contractuale cu consultantul pot fi transferate unor terți numai cu acordul prealabil al consultantului.

18.2. Modificările și completările la aceste regulamente trebuie să fie identificate în mod expres.

18.3. În cazul în care prevederile individuale ale acestor termeni și condiții generale de afaceri se dovedesc a fi invalide, în totalitate sau în parte, sau devin invalide în viitor, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Părțile se angajează să înlocuiască imediat clauza devenită invalidă cu una valabilă.

18.4. Clientul confirmă și recunoaște că consultantul și client pot coresponda pe Internet și anume prin e-mail și pot face schimb de informații.

Sf. Wendel, august 2012

Acești termeni si condiții generale sunt valabile începând cu 1 august 2012

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide